Cart

Behandlingen av personuppgifter för Leksands Knäckebröd AB´s kunder

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i Leksands Knäckebröd AB. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Vi har här sammanställt hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Personuppgiftsansvarig

Leksands Knäckebröd AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Leksands Knäckebröd AB kan du vända dig till vår Kundtjänst via e-post dpo@leksandsbrod.se eller via telefon 0247-44800.

Har du allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud under adressen

Leksands Knäckebröd AB
Box 250

793 26 LEKSAND

Eller via mail till dpo@leksandsbrod.se

Tävlingar

Alla personuppgifter du som kund lämnar i samband med deltagande i våra tävlingar raderas efter avslutad tävling.

Leksands Knäckebröd AB kommer endast att behålla vinnarens uppgifter för att uppfylla olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Beställningar och reklamationer

När du beställer en vara hos Leksands Knäckebröd AB via webbutiken eller telefon, kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Uppgifterna kan också komma att användas för interna marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Leksands Knäckebröd ABs produkter.

Vid reklamationer kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det t.ex. gäller garantier.

Om du väljer att registrera ett kundkonto i vår Internetbutik kommer vi att behålla dina uppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Vi har avtal med samtliga våra samarbetspartner och underleverantörer. I avtalen regleras bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter ska skyddas och hur länge de får behandlas.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än vad som är absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi har vidtagit, och vidtar löpande, skyddsåtgärder för att säkerställa att inga personuppgifter hanteras i strid med gällande lag rörande såväl säkerhet som personlig integritet. Vi ställer tydliga krav mot våra samarbetspartners och underleverantörer på att de ska ha motsvarande skyddsnivå.

Myndigheter
På begäran av rättsvårdande myndighet kan vi enligt lag vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t.ex. Polismyndigheten.

Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS.

Skyddet har implementerats med såväl systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet. En återkommande översyn av rutiner och åtgärder säkerställer att våra åtgärder löpande är tillräckliga.

Vi har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:
– incidenthantering
– informationssäkerhet
– riskanalys
– mjukvaruuppdateringar
– säker konfiguration och hantering av enheter
– kontor och serverhallar
– utbildning av personal inom våra rutiner

All vår personal är bunden av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Uppgifter om företag

För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer och e-postadress.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i Leksands Knäckebröd AB. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet (adress finns ovan). Inom 30 dagar kommer du få ta del av informationen.

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till Kundtjänst (kontaktinformation finns ovan).

Uppdateringar av denna integritetspolicy
För att fullgöra våra skyldigheter enligt reglerna i Dataskyddsförordningen kan denna integritetspolicy uppdateras från tid till annan. Om uppdateringar görs kommer dessa att publiceras här.